Adriai - tenger
  advent 2014
  Afrikai utazások
  Akció!!!!
  Amerika
  Atlanti - óceán
  Ázsia
  egyéni szállások
  Egyiptomi hajóutak
  Egzotikus utak
  Európa
  Fekete - tenger
  Földközi - tenger
  gasztronómiai programok
  Görög - szigetek
  Karib-tenger
  Karnevál
  Körutak, városlátogatások
  Mediterrán országok
  Nyár 2014
  őszi körutak, városlátogatások
  síutak 2014/2015
  Szilveszter 2014/2015
  Tengeri hajóutak
  Vörös-tenger
  Albánia
  Ausztria
  Bosznia-Hercegovina
  Bulgária
  Ciprus
  Csehország
  Dél-Afrika
  Dominika
  Egyesült Arab Em.
  Egyiptom
  Etiópia
  Finnország
  Franciaország
  Ghána
  Görögország
  Hollandia
  Horvátország
  India
  Indonézia
  Irán
  Írország
  Izrael
  Jamaika
  Jordánia
  Kína
  Kongó
  Kuba
  Lengyelország
  Magyarország
  Malajzia
  Málta
  Marokkó
  Mexikó
  Montenegro
  Nagy - Britannia
  Németország
  Olaszország
  Oroszország
  Peru
  Portugália
  Románia
  Spanyolország
  Svájc
  Szenegál
  Szerbia
  Szlovákia
  Szlovénia
  Tanzánia
  Thaiföld
  Tunézia
  Törökország
  Új-Zéland
  Ukrajna
  USA
  Venezuela
  Vietnám
  Üzbegisztán
  Zöld-foki-szigetek
  Örményország
Interfocust a kedvencek közé
 
Hírlevél
Az utazási szerződés

1. A Fehérvár Travel által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415-416. paragrafusa, az utazási és utazásközvetítői szerződésekről szóló módosított 214/1996 sz. kormányrendelet, valamint az ezen feltételekben foglaltak az irányadók.


2. Az utazás megrendelésével, illetve a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, az előleg befizetésével létrejön az utas és a Fehérvár Travel között az utazási szerződés.3. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Fehérvár Travel által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.


4. Ha az Utas az utazást közvetítő irodánál fizette be a részvételi díjat, akkor-az utas szerződés-aláírásától függetlenül -az utaszási szerződés létrejöttének feltétele, hogy az utazást közvetítőnél befizetett díj megérkezzen a Fehérvár Travel számlájára. Az utazást közvetítő késeelmes vagy nem fizetése esetén a Fehérvár Travel -utazási szerződés hiányában-megtagadhatja az utaztatást, és az ezzel kapcsolatos jogi és anyagi felelősség az utazásközvetítőt terheli. A díjak beérkezésének időpontjáig a Fehérvár Travel nyilvántartásba veszi az utas jelentkezését.

II. A díjfizetés feltételei

1. Jelentkezéskor az utas által előleg fizetendő a Fehérvár Travel részére. Az előleg a részvételi díj 35 %-a. A részvételi díj és a többi megrendelt szolgáltatás hátraléka az utazás megkezdése előtti 30. napig fizetendő. A fennmaradó összeg befizetésének tárgyában a Fehérvár Travel külön értesítést nem küld. Amennyiben az utas ezen feltételt nem teljesíti, a Fehérvár Travel a megrendelést lemondottnak tekintheti és jogában áll az utazási feltételekben rögzített lemondási költséget felszámítani.


2. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő (a többi megrendelt szolgáltatás díjával együtt).


3. A Fehérvár Travel a teljes összeg befizetése ellenében az utazás megkezdése előtt néhány nappal a befizetett és visszaigazolt szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet küld az utasnak, melyet az indulás előtt a Fehérvár Travel képviselőjének be kell mutatni. Ellenkező esetben az utas az utazáson nem vehet részt. Az utas csak a részvételi jegyen szereplő szolgáltatások igénybevételére jogosult.


III. A részvételi díjak érvényessége

1. A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtartamára az adott minőségben az árat, a Fehérvár Travel szervezési díját és az általános forgalmi adót tartalmazza. Nem tartalmazza az útlevél, az esetleges vízum költségét és a költőpénzt.


2. Bel- vagy külföldi árváltozás, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt, vagy a minimális utaslétszám hiányában - kivételes esetekben - a Fehérvár Travel a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 10 %-ot meghaladja, akkor az utas az erről kapott értesítéstől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől és a befizetett részvételi díj részére maradéktalanul visszafizetendő. Az elállási szándékot személyesen vagy írásban kell jelezni.


3. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik.


IV. Lemondási feltételek

1. Ha az utas az előző pontban felsorolt okokon kívül mondja vissza a részvételt, úgy a következő stornódíjak (útlemondási díjak) érvényesek:

Az utazás megkezdése előtti 45 napon kívüli lemondás esetén 2500,- Ft/fő kezelési költség,

45-31 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10 %-a

30-24 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 25 %-a,

23-17 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40 %-a,

16-11 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60 %-a,

10-6 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80 %-a,

5 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-a.

A Fehérvár Travel 2005. évi téli programfüzetében szereplő csoportos utazások részvételi díjai tartalmazzák a Credit Suisse Life and Pensions Biztosító útlemondási biztosítását, mellyel kapcsolatos tájékoztató ezen részvételi feltételek mellékletét képezi.

Ha az utas átjelentkezik egy másik utazásra, vagy egy másik időpontra, akkor is a lemondási feltételek lépnek életbe, kivéve, ha a Fehérvár Travel ajánlja fel a változtatás jogát.


2. Egyes utazásoknál 45 napnál hosszabb elállási határidő is meghatározható, ha a külföldi közreműködő 45 napnál hosszabb határidőt kötött ki. Ezeknél az utazásoknál az elállási határidőt a szerződés feltünteti.
3. Semminemű visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud résztvenni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be.


4. A Fehérvár Travel a befizetett összeg kamattal növelt visszatérítése mellett a szerződéstől elállhat az utazás megkezdése előtti 15. napig, ha az utazáshoz szükséges legkisebb létszám nem jött össze (autóbuszos körutazásoknál ez általában 25 fő, a repülősöknél pedig 20 fő), illetve bármikor, ha az utazás lebonyolítása az utasok egészségét és biztonságát közvetve vagy közvetlenül veszélyeztetné.


5. Amennyiben egy utas magatartásával utastársai egészségét, biztonságát veszélyezteti, megtagadható tőle a további programokon való részvétel. Ilyenkor hazautazásáról saját maga köteles gondoskodni.


V. BBP biztosítás

1. A Fehérvár Travel utasai az utazás időtartamára betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást kötnek. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas felelős. A 2005. évi programfüzet részvételi díjai nem tartalmazzák a BBP biztosítást, de ennek megkötése (a Credit Suisse Biztosító utasbiztosításának **** módozata) kötelező. Ez alól kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik, hogy már rendelkezik biztosítással az adott évre.

VI. Visszatérítés

1A szerződés hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő az utas bejelentését annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A kártérítési kérelmet a hazaérkezéstől számított 7 napon belül írásban kell benyújtani a Fehérvár Travelnél. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a Fehérvár Travel megbízottjai vagy a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv vagy igazolt dokumentumok egy példányát.


2. A Fehérvár Travel nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.


3. A Fehérvár Travel köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.


4. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során annak tulajdonosa köteles gondoskodni, kivéve ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a Fehérvár Travel megbízottjának átadta.


5. A Fehérvár Travel nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.


6. A Fehérvár Travel fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben.


7. A fakultatív programra befizetett részvételi díjat, amennyiben az kellő számú jelentkező hiányában elmarad, a Fehérvár Travel visszafizeti.


8. Az utast ért mindazon károk vonatkozásában, melyet a Fehérvár Travel, illetve teljesítési partnere okoz, a kártérítés felső határa a részvételi díj.


9. Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. az utazást befolyásolják vagy meghíúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Fehérvár Travel felelősséget nem tud vállalni. A fenti okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik, illetve a bekövetkezett változásokért a Fehérvár Travel kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó. Ugyanakkor a Fehérvár Travel segítséget nyújt az utasnak, ha annak a fenti okokból nehézségei támadnak.


VII. Egyéb

1. A Fehérvár Travel a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékát az OTP Banknál helyezte el. Ezen vagyoni biztosíték csak az utasok hazaszállítására, vagy az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére fordítható a Fehérvár Travel esetleges fizetésképtelensége esetén.


2. Egyes utazásoknál a részvételi díj után szerepel a gyerekkedvezmény mértéke. Ennek igénybevételére csak akkor van mód, ha a gyermek 2 fizető felnőttel van egy szobában.


3. Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát - rendkívüli esetekben - a Fehérvár Travel fenntartja. Az esetleges program elmaradás tényleges, kalkulált költségét (pl. befizetett fakultatív program, belépőjegy) a Fehérvár Travel utólag visszatéríti.


4. A többi utas érdekében kérjük a megadott találkozási időpontokat feltétlenül betartani. Az esetleges késő utasokra az idegenvezető az adott helyzettől függően maximum 15-30 percet tud várni.


5. A Fehérvár Travel által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a szerződő felek alávetik magukat a Fehérvár Travel székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

Üzenetek

Ünnepi nyitvatartás:

December 29.-én 10.00-16.00

December 30.-án 10.00-16.00

December 31.-január 04.: ZÁRVA
>>>


KÖSSÖN UTAZÁSI

BIZTOSÍTÁST

ONLINE!

 

 


WORLD TOURS
UTAZÁSI IRODA

1113 Budapest
Villányi út 52.

Tel:+36-1-279-0075

+36-70-334-1133 (10:00-17:00)

E-mail:
worldtours@
worldtours.hu

Nyitvatartás: Hétfőtől - péntekig 10:00-17:00Árajánlatért kérjük
keresse e-mailben
vagy telefonon
Irodánkat!

 

 

 

 

  


Akciók - Partnereink - Rólunk - Foglalási útmutató - Linkcenter - Médiaajánlat - Hírlevél - Országleírások - Játék
2004 © Copyright Interfocus Kft.      Email: info@interfocus.hu      Programozás, design és hosting: Ensim.hu