Adriai - tenger
  advent 2014
  Afrikai utazások
  Akció!!!!
  Amerika
  Atlanti - óceán
  Ázsia
  egyéni szállások
  Egyiptomi hajóutak
  Egzotikus utak
  Európa
  Fekete - tenger
  Földközi - tenger
  gasztronómiai programok
  Görög - szigetek
  Karib-tenger
  Karnevál
  Körutak, városlátogatások
  Mediterrán országok
  Nyár 2014
  őszi körutak, városlátogatások
  síutak 2014/2015
  Szilveszter 2014/2015
  Tengeri hajóutak
  Vörös-tenger
  Albánia
  Ausztria
  Bosznia-Hercegovina
  Bulgária
  Ciprus
  Csehország
  Dél-Afrika
  Dominika
  Egyesült Arab Em.
  Egyiptom
  Etiópia
  Finnország
  Franciaország
  Ghána
  Görögország
  Hollandia
  Horvátország
  India
  Indonézia
  Irán
  Írország
  Izrael
  Jamaika
  Jordánia
  Kína
  Kongó
  Kuba
  Lengyelország
  Magyarország
  Malajzia
  Málta
  Marokkó
  Mexikó
  Montenegro
  Nagy - Britannia
  Németország
  Olaszország
  Oroszország
  Peru
  Portugália
  Románia
  Spanyolország
  Svájc
  Szenegál
  Szerbia
  Szlovákia
  Szlovénia
  Tanzánia
  Thaiföld
  Tunézia
  Törökország
  Új-Zéland
  Ukrajna
  USA
  Venezuela
  Vietnám
  Üzbegisztán
  Zöld-foki-szigetek
  Örményország
Interfocust a kedvencek közé
 
Hírlevél
Utazási feltételek kivéve azt az esetet, amikor az adott útra vonatkozó szerződés- 5.1. Az IH felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért.
(egyéni / társas utazás) kiegészítés ennél korábbi/későbbi határidőt ír elő. Ha a jelentkezés Nem megfelelően teljesített szerződés esetén az IH köteles a díjat az utazást megelőző 30 naptári napon belül történik, akkor a arányosan leszállítani.
Az ISRAM-Hungary Kft továbbiakban IH (székhelye: 1075 részvételi díj 100 %-át kell befizetni az IH számlájára.
Budapest, Madách tér 7. II./5., adószáma: 11853297-2-42, , GM 5.2. Ha az IH az utazás megkezdését követően a szerződésben szerinti nyilvántartási száma: R-01893/1999/ 2001 az alábbiakban a a) Egyéni utazás esetén az utasnak jogában áll az utazást megelőző meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja,
214/1996 (XII.23.) Kormányrendelet 3.§-ának megfelelően utazási 30. naptári napig az utazásra vonatkozó jelentkezését kötbérköltség köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal szolgáltatásait Magyarországon termékismertetőben közzéteszi az megfizetése nélkül lemondani és a részvételi díj előleg pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített alábbi, általános üzleti feltételekről szóló tájékozatót. Az utazási visszafizetésre kerül. 30. naptári napon belüli lemondáskor az alábbi szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra szerződésre az IH az utazási szolgáltatásról szóló egyéb lemondási díj fizetendő: nem hárítható át.

tájékoztatójában, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj
megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen tájékoztatóban
nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 416. § - az
utazási szerződésekről szóló 214/1996.(XII.23.) Kormányrendelet
rendelkezései, illetőleg a jelen szerződési feltételekben foglaltak
irányadóak. Ugyanezen szerződési feltételek alkalmazandók abban
az esetben is, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállás szolgáltatás,
vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb egyedi szolgáltatás
képezi.


• 30-15 nap: a kötbérköteles részvételi díj 50 %-a
• 14-8 nap: a kötbérköteles részvételi díj 75 %-a 5.3. Ha az IH ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy
• 7-0 nap: a kötbérköteles részvételi díj 100 %-a az utas azt indokoltan nem fogadja el, az IH köteles az utast az
Lemondás esetén a részvételi díj megtérítendő része nem utazás kiinduló helyére szállítani, ennek költségeit viselni, és az
tartalmazza a fakultatív programok, a fakultatív ellátás és a repülőtéri igénybe vett szolgáltatások értékével csökkentett díjat visszafizetni.
illeték összegét.
b) Csoportos utazás esetén az utasnak jogában áll az utazást 5.4. Az IH nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas
megelőző 36. naptári napig a csoportos utazásra vonatkozó valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében
jelentkezését kötbérköltség megfizetése nélkül lemondani. Ha az felmerült okból nem vette igénybe. A fakultatív programra befizetett
utas az utazás megkezdése előtti 35 naptári napon belül, illetve díjat, amennyiben az kellő számú jelentkező hiányában elmarad, az

1. A szerződés megkötése
1.1. Az utazási szerződés érvényesen az utasok és az IH között
akkor jön létre -a hivatkozott jogszabályok és feltételek szerint -,
amikor az utas által megrendelt utazási szolgáltatásoknak a
katalógusban, illetve egyéb tájékoztatóban alkalmazott
megjelölését, a teljesítés időpontját, az ellenértékét és a fizetési
határidőt rögzítő, az utazási iroda által kiállított jelentkezési lapot az

egyéb okból nem vehet részt, az utazáson az alábbi költségeket kell
megfizetnie:
• 30-15 nap: a kötbérköteles részvételi díj 50%-a
• 14-8 nap: a kötbérköteles részvételi díj 75%-a
• 7-0 nap: a kötbérköteles részvételi díj 100%-a.
Lemondás esetén a részvételi díj megtérítendő része nem
tartalmazza a fakultatív programok, a fakultatív ellátás és a repülőtéri

u t a z á s b e f e j e z é s é t k ö v e t ő e n a z I H v i s s z a t é r í t i .

5.5. A szerződéssel okozott kárt az IH köteles megtéríteni. Azonban a
kár megtérítésének kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy
a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy
ez az adott helyzetben általában elvárható.


utas aláírta, és az utazási iroda az utas által megrendelt utazási

illeték összegét. 5.6. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús

szolgáltatásokat az utas részvételi számának közlésével 2.4. Amennyiben a fent megjelölt időpontig az utas nem egyenlíti ki a
visszaigazolta. Jogi személy esetében az aláírási jogosultsággal teljes részvételi díjat, az IH külön értesítés nélkül elállhat a
rendelkező személy aláírása szükséges, amely jogosultságát szerződéstől, és azt tárgytalannak tekintheti. Az utas ez esetben
aláírási címpéldánnyal köteles igazolni. Az IH által meghirdetett köteles az IH -nak a szerződés 2.3. pontjában közölt költségeit az ott
akciók és a különböző kedvezmények nem vonhatók össze. Ha az IH szabályozott módon és mértékben, az utazás lemondásra

események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek,
technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások fenti okokból
bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért az IH felelősséget
nem tud vállalni, így az ezen okokból jelentkező többletköltségek az
utast terhelik.

a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni. 5.7. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az IH az utast

jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. 2.5. Az IH a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások

kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

Ezen értesítésig az utas jelentkezését az IH bármikor vissza- igénybevételére jogosító utalványt ad át az utasnak, amelyet az 5.8. Az Utazási Szerződés hibás teljesítése esetén az utas köteles mondhatja és a befizetett előleget visszafizeti. utazás megkezdése előtt az IH megbízottjának be kell mutatni, kifogását haladéktalanul bejelenteni. A kifogás késedelmes és nem

1.2. Ha az utas nem személyesen jár el, (jelentkezés, előlegfizetés,
stb.), megbízottja jogosult helyette és nevében eljárni az utazási
szerződés létrehozásakor. Amennyiben az eljáró személy
(megbízott) az utas (megbízó) és közte létrejött jogviszonyt az IH

ellenkező esetben az utas az utazáson nem vehet részt. szerződésszerű előterjesztéséből eredő károkért az utas
Társasutazások során az utas az IH útján a programban nem felelősséggel tartozik (PTK.306.§( 4) bekezdés.) Az IH
szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt idegenvezetője (vagy helyszíni szolgáltatója) az utas bejelentését
befizetéssel veheti igénybe. köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utasnak

felé szabályszerű, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 2.6. A fenti lemondási feltételektől való eltérés esetében egyedi
meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok lemondási feltételek lépnek életbe, melyekről IH az utast előzetesen
és kötelezettségek alanyává a megbízó (utas) válik. A megbízott értesíti.
köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott

átadni. A helyi képviselő köteles az IH-t haladéktalanul tájékoztatni,
továbbá a szükséges intézkedéseket nyomban megtenni. Az utas
kifogásait az utas az utazás tényleges befejezését követő 8 napon
belül jogai érvényesítése érdekében köteles az IH tudomására

okiratot, tájékoztatót a megbízónak (utasnak) haladéktalanul átadni.
Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az
esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó,
az IH-t ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az
eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.

2.7. Az IH fenti esetekben jogosult a fentiek alapján őt megillető
összegnek a részvételi díjból, illetve az utas által befizetett egyéb
rendeltetésű összegből történő levonására ill. megtartására. A
fennmaradó összeg az utast illeti. Amennyiben az utas által befizetett
összeg nem fedezi az IH megállapított költségeit, az utas köteles a

hozni. A kifogás késedelmes előterjesztéséből eredő károkért az
utas felelősséggel tartozik (Ptk. 306.§ (4) bekezdés).

6. Repülőutakra vonatkozó rendelkezések
A repülőutakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy:
• a repülőtársaságok utazási feltételei az IH-val kötött utazási

1.3. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban különbözetet a lemondás időpontjától számított 8 napon belül az IH- feltételek részeivé válnak,
való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni. Az nak megfizetni. A lemondás, illetve közlésének elmaradása esetén a • előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép, vagy a utas köteles erről az utazási vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni. teljes részvételi díj hátralékát az utazás megkezdésének időpontjától repülőtársaság cseréjére sor kerülhet,
Az engedményezésből eredő igazolt többletköltségeket az számított 8 napon belül az utas az IH-nak köteles megtéríteni. Ha az • az útipoggyász súlya max. 20 kg lehet, a túlsúlyért az utasnak a engedményes viseli, az utas az engedményezést megelőzően utas hitelkártyával fizette ki a részvételi díjat, és az út lemondásra repülőtársaságok tarifa szerinti különdíját kell fizetnie,
keletkezett szerződéses kötelezettségei alól csak akkor mentesül, kerül, akkor a lemondási feltételek szerinti visszatérítésből a • a repülőjárat kiesése, vagy technikai okból történő kimaradása ha ezeket az engedményes átvállalta. Az utas olyan személyre hitelkártya kezelési költsége levonásra kerül. esetén a légitársaság kötelessége az utasok szállításáról, esetleges engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az elhelyezéséről és ellátásáról gondoskodni,

utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek.

2.8. Ha az utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek

• az előzetesen kiadott menetrend be nem tartásáért, késésért az IH


1.4. Az IH az utazás megkezdése előtt legalább hét nappal - ha az
utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél

hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, felelősséget nem vállal. vagy ha ugyanezen ok miatt az utasnak ugyanezen utazásra
jelentkező házastársa, gyermeke, szülője vagy testvére lemond, a 7. Útlevél, vízum, vám, deviza, és közegészségügyi rendelkezések

rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor - az utast [a b) pont
esetében a kiskorú törvényes képviselőjét] írásban tájékoztatja a
következőkről:

lemondás miatt a 2.3. pont szerinti kötbérköltséget tartoznak
megfizetni.


Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat,
előírásokat (pl. útlevél-, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi
előírások, stb.) valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit


a) az utazási vállalkozónak az utazás célállomásán található
magyarul vagy általánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi
képviselőjének nevéről, címéről és telefonszámáról, ennek
hiányában arról a telefonszámról vagy egyéb információról, amely
lehetővé teszi az utas számára az utazási vállalkozóval történő
kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazási irodáról, amelyhez az
utas szükség esetén segítségért fordulhat,

b) kiskorú külföldi utazásainak vagy tartózkodásának esetében a
gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a
gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés
lehetőségéről.
1.5. Az IH tájékoztatóban foglaltaktól való kivételesen indokolt
esetekre - eltérés jogát kifejezetten fenntartja, és vállalja, hogy a
változásokat a szerződés megkötése előtt az utassal írásban közli.
Az IH által korábban közzétett adatokban történt esetleges
változásokról, mint pl. az utazás időtartamára, az egyes
részszolgáltatások meghatározására, a teljesítés módjára és a
részvételi díj összegére vonatkozóan az IH írásban tájékoztatót küld
az utazás előtt, vagy személyesen közli azokat az utassal. Az IH
fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) kategórián belüli
változtatására, valamint a programok azonos értékű és jellegű
p r o g r a m o k r a v a l ó f e l c s e r é l é s é r e r e n d k í v ü l i e s e t e k b e n .

2. Szolgáltatások, részvételi díj, fizetési feltételek
2.1. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő
szolgáltatások (utazás, szállás adott ellátással, egyéb) díját, az IH
szervezési költségét, továbbá az ÁFA összegét foglalja magában. A
részvételi díjhoz kötelező jelleggel számítandó hozzá az

3. Utas elállása és módosítás joga betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve
3.1. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.
írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. 8. Biztosítás
3.2. Amennyiben az utas azért áll el, mert a díj emelkedésének 8.1. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során
mértéke a 10%-ot meghaladja, vagy az IH az utazási szerződésben az utas maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy
foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program megőrzés céljából az IH vagy közreműködője (pl. fuvarozó vállalat,
lényegesen megváltozott, az utas légitársaság) átvette.
• az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat
igényt, ha ennek nyújtására az IH-nak lehetősége van. Ha a 8.2. A díj nem foglalja magában a baleset-, betegség- és poggyász-, helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast illetve az elállás kockázatára vonatkozó biztosítás díját. Ez fakultatív
terheli, ha alacsonyabb értékű, az IH köteles a díjkülönbözetet az jelleggel köthető. Amennyiben a baleset-, betegség és
utasnak megtéríteni. poggyászbiztosítást az utas az IH közreműködésével köti meg,
• követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj valamint ha az IH az utasai javára szóló - a külön jogszabályban előírt
után a Ptk-ban meghatározott évi hatályos mértékű kamat - biztosítást kötött, az IH köteles a biztosítási kötvényt, illetőleg a
megfizetését. biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot a kifizetett
3.3. Ha az utas egyéb okból áll el, az IH a szerződésből eredő, addig szolgáltatások igénybevételére jogosító iratok átadásával
felmerült költségei megtérítését igényelheti, ez azonban a befizetett egyidejűleg az utasnak átadni. Kárigény felmerülése esetén az utas
díj összegét nem haladhatja meg. Az IH nem igényelhet közvetlenül jár el a biztosítótársasággal szemben. Az utasnak a
költségtérítést, ha az utas az elállási jogát legkésőbb az utazás biztosítás keretében meg nem térült kára tekintetében Ptk. szabályai
megkezdése előtt 35 nappal vagy az utazási szerződésben az az irányadók.
elállásra meghatározott időtartam alatt gyakorolja. Az utazási
szerződésben 35 napnál korábbi határidő csak akkor határozható 8.3. Az IH által szervezett egyéni és társas utazások esetén kötelező
meg, ha a külföldi közreműködő az elállásra 30 napnál korábbi jelleggel kötendő az Atlasz Biztosító Rt. útlemondási biztosítása,
határidőt kötött ki. amelynek díja az utazás részvételi díjához automatikusan
hozzászámolandó. Az útlemondási biztosítás szerződési feltételei
4. Az Utazási vállalkozó elállása szerint utazásképtelenségnek az alábbi esetek bizonyulnak: saját
4.1. Az IH legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban vagy közvetlen hozzátartozó halála, heveny megbetegedése vagy
tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől, ha balesete; feltéve ha ezek az okok az utazásra történt jelentkezéskor
• az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható - az emberi életet még nem állottak fenn. (Részletes szerződési feltételekről külön
és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető - külső Tájékoztató áll az utas rendelkezésére.)
körülmény veszélyezteti,

útlemondási biztosítás. • a repülőtársaság szerződéstől való elállása esetén (pl. járattörlés), 8.4. A 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet által előírt
2.2. Árváltoztatás: az IH kizárólag az utazás megkezdése előtt 20 • a jelentkezők létszáma a visszaigazolásban meghirdetett kötelezettséget tekintve az ISRAM Hungary Kft. a QBE Atlasz naptári nappal a részvételi díjat felemelheti. Áremelésre kizárólag legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el. Biztosító Rt.-vel vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött. közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási Ebben az esetben az utas:
vagy hatósági árának változása miatt, továbbá egyes • az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat 9. Egyéb rendelkezések
szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, valamint a szolgáltatókkal igényt, ha ennek nyújtására az IH-nak lehetősége van. Ha a 9.1. A IH által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos változása miatt kerülhet sor. A díjemelés mértékének arányosnak terheli, ha alacsonyabb értékű, a IH köteles a díjkülönbözetet az illetékességének.
kell lennie a költségek emelkedésének mértékével. A díjemelés utasnak megtéríteni.

indokát az utassal írásban közölni kell. Ha a díj emelkedésének mértéke a 10%-ot meghaladja, az utas az erről kapott értesítéstől
számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől és az IH a befizetett
összeget teljes egészében visszafizeti.
2.3. Jelentkezéskor a részvételi díj 40%-át kell előlegként befizetni. A
fennmaradó összeget az utas az utazás megkezdése előtt legkésőbb a 15. naptári napig köteles befizetni külön felhívás nélkül,

• követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését.

4.2. Amennyiben az IH az utazás megkezdése előtt 15 napon belül
eláll a szerződéstől, akkor a fenti feltételeken túl az utas követelheti a
díj után a Ptk-ban meghatározott évi hatályos mértékű kamat
megfizetését.

5. Hibás teljesítés

Thank you for trying Solid Converter PDF.
The trial version of this product only converts 10% of your document, with a 10 page maximum.
For this conversion, Solid Converter PDF converted 1 of 1 pages.
Please register Solid Converter PDF at http://www.solidpdf.com/buy.htm to remove this restriction.
Üzenetek

Ünnepi nyitvatartás:

December 29.-én 10.00-16.00

December 30.-án 10.00-16.00

December 31.-január 04.: ZÁRVA
>>>


KÖSSÖN UTAZÁSI

BIZTOSÍTÁST

ONLINE!

 

 


WORLD TOURS
UTAZÁSI IRODA

1113 Budapest
Villányi út 52.

Tel:+36-1-279-0075

+36-70-334-1133 (10:00-17:00)

E-mail:
worldtours@
worldtours.hu

Nyitvatartás: Hétfőtől - péntekig 10:00-17:00Árajánlatért kérjük
keresse e-mailben
vagy telefonon
Irodánkat!

 

 

 

 

  


Akciók - Partnereink - Rólunk - Foglalási útmutató - Linkcenter - Médiaajánlat - Hírlevél - Országleírások - Játék
2004 © Copyright Interfocus Kft.      Email: info@interfocus.hu      Programozás, design és hosting: Ensim.hu