Adriai - tenger
  advent 2014
  Afrikai utazások
  Akció!!!!
  Amerika
  Atlanti - óceán
  Ázsia
  egyéni szállások
  Egyiptomi hajóutak
  Egzotikus utak
  Európa
  Fekete - tenger
  Földközi - tenger
  gasztronómiai programok
  Görög - szigetek
  Karib-tenger
  Karnevál
  Körutak, városlátogatások
  Mediterrán országok
  Nyár 2014
  őszi körutak, városlátogatások
  síutak 2014/2015
  Szilveszter 2014/2015
  Tengeri hajóutak
  Vörös-tenger
  Albánia
  Ausztria
  Bosznia-Hercegovina
  Bulgária
  Ciprus
  Csehország
  Dél-Afrika
  Dominika
  Egyesült Arab Em.
  Egyiptom
  Etiópia
  Finnország
  Franciaország
  Ghána
  Görögország
  Hollandia
  Horvátország
  India
  Indonézia
  Irán
  Írország
  Izrael
  Jamaika
  Jordánia
  Kína
  Kongó
  Kuba
  Lengyelország
  Magyarország
  Malajzia
  Málta
  Marokkó
  Mexikó
  Montenegro
  Nagy - Britannia
  Németország
  Olaszország
  Oroszország
  Peru
  Portugália
  Románia
  Spanyolország
  Svájc
  Szenegál
  Szerbia
  Szlovákia
  Szlovénia
  Tanzánia
  Thaiföld
  Tunézia
  Törökország
  Új-Zéland
  Ukrajna
  USA
  Venezuela
  Vietnám
  Üzbegisztán
  Zöld-foki-szigetek
  Örményország
Interfocust a kedvencek közé
 
Hírlevél
UTAZÁSI SZERZŐDÉS
a Chemol Travel Kft. által szervezett külföldi utazások általános feltételei


1. A CHEMOL TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazásokra a polgári törvénykönyv 415-416 §-ainak és az utazási és az utazást közvetítő szerződésekről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezései, a vonatkozó nemzetközi egyezmények, az utazási szerződési feltételekben illetve az utazási szerződésben foglaltak az irányadók.
2. Az utazási szerződés a jelentkezés nyilvántartásba vételét és az előleg befizetését követően a CHEMOL TRAVEL Kft. által küldött visszaigazolással és az utazási szerződés aláírásával jön létre az utas(ok) és a CHEMOL TRAVEL Kft. között a hivatkozott jogszabályok és a feltételek szerint.
A visszaigazolás és az utazási szerződés egy példányát papír-alapon vagy – ha a szerződést elektronikus formába foglalják – más tartós adathordozón kell az utas rendelkezésére bocsátani.
Utazásközvetítőnél történt jelentkezés esetén az utazási szerződés megkötésének szükséges feltétele a CHEMOL TRAVEL Kft. által megküldött visszaigazolást az utazás közvetítő részére.
Ha a CHEMOL TRAVEL Kft. a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha a CHEMOL TRAVEL Kft. megküldi a feltétel nélküli visszaigazolást és az utas a fentiek szerinti utazási szerződést megköti.
Ezen szerződéskötésig az utas a jelentkezését bármikor visszavonhatja és a CHEMOL TRAVEL Kft. a befizetett előleget visszafizeti. Ugyanez az eljárás, ha a CHEMOL TRAVEL Kft. zárkózik el a fenti okokból a szeződéskötéstől.
3. Az utazási szerződésnek tartalmaznia kell az R. 4.§ (1) bek.-ében - az utazási csomagban értékesített szolgáltatások esetén a R. 15.§ ában foglaltakat. Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, a fakultatív programok leírását, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket és azok tartalmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat tartalmazó, a CHEMOL TRAVEL Kft. által kiadott utazási katalógus (tájékoztató) rögzíti, és a konkrét (utas által megrendelt) utazási szolgáltatások tárgyában benne foglaltak – amelyeket az utas megismert és a szerződés aláírásával elfogad – az utazási szerződés részét képezik. Az utazási csomagban értékesített szolgáltatások esetén legkésőbb az utazás megkezdése előtt 7 nappal (ha az utazási szerződés megkötése és az indulás között ennél rövidebb az idő, akkor legkésőbb az induláskor) írásban (utaslevélben) tájékoztatja az utast az R. 14. §-ában előírtakról.
Az utazás időtartamára az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére, a teljesítés módjára, és a részvételi díj összegére vonatkozóan a CHEMOL TRAVEL Kft. által közzé tett adatokban történt esetleges változásokról a CHEMOL TRAVEL Kft. írásban tájékozatót küld az utazás előtt, vagy személyesen közli azokat az utassal és rögzíti, hogy a változtatásokat ismertette.
4. A kiutazáshoz érvényes útlevél beszerzéséről az utas gondoskodik. Ennek hiányából eredő összes kárért és költségért a CHEMOL TRAVEL Kft. felelősséget nem vállal. Ha az utas a CHEMOL TRAVEL Kft. közreműködésével köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, valamint ha a CHEMOL TRAVEL Kft. az utas javára szóló - az Utevr. 8. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti - biztosítást kötött, a CHEMOL TRAVEL Kft. köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az utasnak átadni.
5. A részvételi díj – eltérő kikötés hiányában – az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a CHEMOL TRAVEL Kft. egyszeri foglalási/eljárási díját, illetőleg szervezési költségét, továbbá az ÁFA összegét foglalja magában. Nem tartalmazza az utas érdekkörében felmerült módosítások díját, amelynek mértéke 5 000 Ft / módosítás.
6. A CHEMOL TRAVEL Kft. - legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal - a részvételi díjat felemelheti az alábbi okokból:
• a szállítási költségek emelkedése (ideértve az üzemanyagköltségeket),
• az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) emelkedése,
• deviza - a CHEMOL TRAVEL Kft. közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának változása.
A díjemelésnek arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és az utast haladéktalanul - az ok megjelölésével kell tájékoztatni.
Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az utas elállhat a szerződéstől és a CHEMOL TRAVEL Kft. a befizetett összeget az utasnak teljes egészében visszafizeti. Ha az utas nem áll el a fenti okból, akkor a felek ennek megfelelően módosítják a szerződést. ugyanez a követendő eljárás, ha a CHEMOL TRAVEL Kft. az utazási szerződés lényeges feltételeit kívánja módosítani. Az utas döntéséről haladéktalanul köteles tájékoztatni a CHEMOL TRAVEL Kft.-t. Az utast az elállás ezen eseteiben is megilletik a CHEMOL TRAVEL Kft. elállására megszabott jogok.
7. Társas utazás esetén a CHEMOL TRAVEL Kft. által közölt előleget a jelentkezéskor kell befizetni. Ennek mértéke a részvételi díj 40%-a. A részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befizetni, kivéve, ha az adott útra vonatkozóan – figyelemmel a külföldi közreműködővel kötött szerződés szigorúbb feltételeire – a szerződés-kiegészítés ennél korábbi határidőt ír elő.
Amennyiben ezen időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, a CHEMOL TRAVEL Kft. külön értesítés nélkül eláll a szerződéstől és azt tárgytalannak tekinti. Az utas ez esetben köteles a CHEMOL TRAVEL Kft.-nek a szerződés 11/b pontjában közölt költségeit – az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás megkezdése előtti 15., illetve a szerződés-kiegészítés szerinti napon történő lemondásra vonatkozó előírások figyelembe vételével – megtéríteni.
A CHEMOL TRAVEL Kft. a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybe vételére jogosító utalványt, „Részvételi jegy”-et ad át az utasnak, amelyet a társas utazás megkezdése előtt a CHEMOL TRAVEL Kft. megbízottjának be kell mutatni.
Társas utazás során az utas a CHEMOL TRAVEL Kft. útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt fizetéssel veheti igénybe.
A repülő utakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy
- a légitársaságok üzletszabályzatai az irodánkkal kötött utazási feltételek részeivé válnak,
- előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép, vagy légitársaság cseréjére sor kerülhet,
- az útipoggyász súlya charter gépen 15 kg, és a menetrendszerű gépen 20 kg, túlsúly csak menetrendszerű gépen lehetséges, melyért az utasnak a légitársaságok tarifája szerint külön díjat kell fizetnie,
- a légitársaságok érkezési és indulási időpontjai tájékoztató jellegűek, és változhatnak
8. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.
9. a CHEMOL TRAVEL Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől a következő indokok miatt:
I. Nem az utas érdekkörében felmerült okból:
- az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű szolgáltatásra tarthat igényt helyettesítő szolgáltatásként. Amennyiben a CHEMOL TRAVEL Kft ilyen helyettesítő szolgáltatásra nem képes vagy az utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését a jegybanki alapkamat megfizetésével. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű a díjkülönbözet az utast illeti. Az utast megilleti az elállással okozott kár (beleértve a nem vagyoni kárt is) megtérítése, kivéve:
- vis maior: ha az utazás a szerződéskötéskor előre nem látható és az adott helyzetben elvárható gondossággal el nem hárítható – az emberi életet és egészséget illetve vagyon biztonságot veszélyeztető – külső körülmény (politikai helyzet, természeti csapás stb.) merül fel, vagy
- ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot sem éri el, és a CHEMOL TRAVEL Kft az elállásról a írásban tájékoztatta az utast az utazási szerződésben megjelölt határidőben.
II. Az utas érdekkörében felmerült ok esetén:
- a CHEMOL TRAVEL Kft.-t felelősség nem terheli. Nem minősül az utas érdekkörében felmerült okból történő elállásnak, ha azért áll el mert az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely a Külügyminisztérium (külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv) honlapján „utazásra nem javasolt” célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül. Ez esetben a CHEMOL TRAVEL Kft. köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a CHEMOL TRAVEL Kft. köteles a díjkülönbözetet visszatéríteni. Ebben az esetben az utas elállhat a szerződéstől vagy, ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a szerződést módosítani kell. Elállás esetén a CHEMOL TRAVEL KFT. a köteles a beefizetett díjat visszafizetni.

10. Az Utas által gyakorolható elállási jog
a) az utasnak – csoportos megrendelés esetén a megrendelőnek – jogában áll az utazást megelőző 60. napig az utazást kártérítési kötelezettség nélkül lemondani (elállás).
b) ha az utas az utazás megkezdése előtti 59 napon belül, de legkésőbb az utazást megelőző 4. munkanapon lemond, illetve egyéb okból nem vehet részt az utazáson, az alábbi átalánykártalanítást kell megfizetnie:
59-35 nap a részvételi díj 10 %-a;
35-15 nap a részvételi díj 40 %-a;
14-4 nap a részvételi díj 70%-a;
Ha az utas lemondását nem közli, illetve nem mond le, vagy az utazást megelőző 3 napon belül mond le a részvételi díj 100%-át köteles a CHEMOL TRAVEL Kft.-nek megtéríteni. A CHEMOL TRAVEL Kft. ezen esetekben jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a befizetett díjból (a befizetett díj részét képezi a fakultatív programok díja is) történő levonására (megtartására). A fennmaradó összeg az utast illeti.
11. Ha az utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, élettársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond, a lemondás miatt a 10/b pont szerinti bánatpénzt tartoznak megfizetni. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát olyan személy részére engedményezni, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel és az abban foglaltak tudomásul vételérő írásban nyilatkozik. Az utas az engedményezésről köteles írásban a CHEMOL TRAVEL Kft.-t tájékoztatni, és az igazolt többletköltséget viselni. A többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.
12. Ha az utas a CHEMOL TRAVEL Kft. által szervezett külföldi társasutazáson hatósági orvos (vagy kórház) által igazolt betegségből eredő utazásképtelensége, vagy elhalálozása miatt nem vehet részt, a CHEMOL TRAVEL Kft.-t illető, az utas által befizetett díjból (díjelőlegből) visszatartott átalánykártalanítást a Biztosítótársaság – amennyiben az utas ún. útlemondási (storno) biztosítást kötött – a biztosítás feltételei szerint megtéríti. Ez a lehetőség abban az esetben is megilleti a biztosítottat, ha azért nem vett részt a társasutazáson, mert házastársa, gyermeke, szülője, testvére vagy nevesített útitársa igazolt betegségéből vagy halálából eredően vált utazásképtelenné.
13. Amennyiben az utazás részvételi díja tartalmazza vagy az utas előleg befizetésekor ún. ÚTLEMONDÁS BIZTOSÍTÁS-t kötött, úgy a Biztosítótársaság a lemondásból eredő kötbérköltség 90%-át megtéríti. Ha azonban az utas saját hibájából az utazás megkezdését követően, jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások forintellenértékére tarthat igényt. A részvételi díjban szereplő közös költséget (közlekedés, idegenvezető stb.) és az iroda szervezési díjának visszatérítését nem követelheti.
14. A CHEMOL TRAVEL Kft. az utast csoportos társasutazás esetén – amennyiben a részvételi díj ezt tartalmazza - az ezen belül fizetendő biztosítási díj ellenében (betegség, baleset, poggyászkár esetére) a biztosítótársaságnál biztosítja. A szerződés kiegészítéséül szolgáló utazási katalógus (tájékoztató) tartalmazza annak pontos leírását, hogy az adott utazás részvételi díjában a biztosítás benne foglaltatik-e, valamint részletesen leírja az adott biztosítás fajtáját.
15. A CHEMOL TRAVEL Kft. felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért.
a) Ha a CHEMOL TRAVEL Kft. az utazást
- nem a szerződésnek megfelelően teljesíti köteles a díjat arányosan leszállítani,
- nem teljesíti, köteles a díjat visszafizetni.

Ha az utazás megkezdését követően a CHEMOL TRAVEL Kft. a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más, megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha a CHEMOL TRAVEL Kft. ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, a CHEMOL TRAVEL Kft. köteles az utast az utazás kiinduló helyére, vagy az utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre szállítani és ennek költségét viselni, továbbá az igénybe vett szolgáltatás értékével csökkentett díjat visszafizetni.
b) A CHEMOL TRAVEL Kft. nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.
c) Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért a CHEMOL TRAVEL Kft. felelősséget nem tud vállalni, így ezen okokból (vis maior) jelentkező többletköltségek az utast terhelik.
d) A CHEMOL TRAVEL Kft. közreműködőjének magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve, ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza, így különösen a nemzetközi légi fuvarozásról szóló 1929. évi Varsói Egyezmény, a szállodatulajdonosok felelősségéről szóló 1962. évi Párizsi Egyezmény, a Montrealban 1999. május 28.-án kelt nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény, a légifuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 889/2002 EK Rendelettel módosított 2027/97 EK Rendelet, a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004 EK Rendelet
e) Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
f) A CHEMOL TRAVEL Kft. segítséget nyújt az utasnak, ha nehézségei támadnak amiatt, hogy az utazási szerződés hibásan kerül teljesítésre olyan harmadik személy magatartására visszavezethetően, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibát a CHEMOL TRAVEL Kft. kellő gondossággal sem látta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani vagy a vis maior esete következett be.
g) Az utazási szerződés vélt vagy valós hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel, illetve annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Ebben az utaskísérő köteles közreműködni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas a felelős. Az utaskísérő (a helyszíni szolgáltató) az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. Utaskísérő hiányában – amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas kifogásait az utazás befejezését követő 8 napon belül köteles a CHEMOL TRAVEL Kft. tudomására hozni, jogvesztés terhe mellett. Ez a határidő és a jogvesztés jogkövetkezménye irányadó a kifogásokkal kapcsolatos kárigények benyújtására is. A hibás teljesítésből vagy az utazási szerződés nem-teljesítéséből eredő esetleges károkért való felelősség mértéke nem haladhatja meg szolgáltatási díj (részvételi díj) kétszeresét.

CHEMOL TRAVEL Kft.
MKEH regisztráció: R-0095. Vagyoni biztosíték: QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelep.


A fentieket tudomásul vettem..A betegség-, baleset-és poggyászbiztosításról, valamint az útlemondási biztosításról szóló tájékoztatót megismertem és
feltételeit tudomásul vettem.
Budapest, 2009………………….………………………………………………..
Utas
Üzenetek

Ünnepi nyitvatartás:

December 29.-én 10.00-16.00

December 30.-án 10.00-16.00

December 31.-január 04.: ZÁRVA
>>>


KÖSSÖN UTAZÁSI

BIZTOSÍTÁST

ONLINE!

 

 


WORLD TOURS
UTAZÁSI IRODA

1113 Budapest
Villányi út 52.

Tel:+36-1-279-0075

+36-70-334-1133 (10:00-17:00)

E-mail:
worldtours@
worldtours.hu

Nyitvatartás: Hétfőtől - péntekig 10:00-17:00Árajánlatért kérjük
keresse e-mailben
vagy telefonon
Irodánkat!

 

 

 

 

  


Akciók - Partnereink - Rólunk - Foglalási útmutató - Linkcenter - Médiaajánlat - Hírlevél - Országleírások - Játék
2004 © Copyright Interfocus Kft.      Email: info@interfocus.hu      Programozás, design és hosting: Ensim.hu