Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/inter/public_html/ut.php:246) in /home/inter/public_html/rendeles.php on line 7
Interfocus Tours - akciós utak, on-line foglalás kényelmesen!

  Adriai - tenger
  advent 2014
  Afrikai utazások
  Akció!!!!
  Amerika
  Atlanti - óceán
  Ázsia
  egyéni szállások
  Egyiptomi hajóutak
  Egzotikus utak
  Európa
  Fekete - tenger
  Földközi - tenger
  gasztronómiai programok
  Görög - szigetek
  Karib-tenger
  Karnevál
  Körutak, városlátogatások
  Mediterrán országok
  Nyár 2014
  őszi körutak, városlátogatások
  síutak 2014/2015
  Szilveszter 2014/2015
  Tengeri hajóutak
  Vörös-tenger
  Albánia
  Ausztria
  Bosznia-Hercegovina
  Bulgária
  Ciprus
  Csehország
  Dél-Afrika
  Dominika
  Egyesült Arab Em.
  Egyiptom
  Etiópia
  Finnország
  Franciaország
  Ghána
  Görögország
  Hollandia
  Horvátország
  India
  Indonézia
  Irán
  Írország
  Izrael
  Jamaika
  Jordánia
  Kína
  Kongó
  Kuba
  Lengyelország
  Magyarország
  Malajzia
  Málta
  Marokkó
  Mexikó
  Montenegro
  Nagy - Britannia
  Németország
  Olaszország
  Oroszország
  Peru
  Portugália
  Románia
  Spanyolország
  Svájc
  Szenegál
  Szerbia
  Szlovákia
  Szlovénia
  Tanzánia
  Thaiföld
  Tunézia
  Törökország
  Új-Zéland
  Ukrajna
  USA
  Venezuela
  Vietnám
  Üzbegisztán
  Zöld-foki-szigetek
  Örményország
Interfocust a kedvencek közé
 
Hírlevél
Utazás megrendelése
ba akciós utak
Nagy perui körutazás (IF5873)
Ország: Peru
Utazás: repülővel
Szállás: 14 éjszaka átlagosan 4 csillagos szintű szállodákban.

1. nap: Lima

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Limába, Peru fővárosába. Érkezés helyi idő szerint az esti órákban, transzfer a szállodába (1 éj). Szállásunk Lima legelőkelőbb negyedében, Mira­flo­res-ban található.

2. nap: Paracas Nemzeti Park, Ballestas-szigetek

Elutazás Limából autóbusszal a Csendes-óceán part­vonala mentén déli irányba, a Paracas Nemzeti Parkba. Hajókirándulás a Ballestas-szigetekhez, ahol ping­vinek, fókák és tengeri madarak ezre­iben gyö­nyör­köd­he­tünk, szeren­csés esetben delfinek is előbuk­kan­hatnak (ez Peru első számú tengeri állat­világot bemutató helye).
Délután to­vább­uta­zás az Andok lábai mentén Naz­cá­ba, szállás (1 éj).

3. nap: Nazca-vonalak, Pánamerikai országút

A titokzatos Nazca-vonalak eredetét a tudósoknak a mai napig nem sikerült tisztázni. A sivatagba rajzolt óriási geometriai alakzatok közül a leg­na­gyobbak (pl. a kondor, a pelikán vagy a hüllő) több mint 100 méteresek. A Páname­rikai országút melletti kilá­tó­to­ronyból 3 alakzat látszik vala­mennyire, de igazából a vonalak a leve­gőből tanul­má­nyoz­hatóak.
Fakultatív program: Repülés kisgépekkel a Nazca-vonalak fölé Nazca város repülőteréről.
A fakultatív program ára: 31.400 Ft (garantált in­du­lás).
Délután utazás nagyrészt sivatagi tájakon keresztül déli irányba a világ egyik leg­hí­re­sebb útvo­nalán, a Páname­rikai ország­úton, amely az ame­rikai konti­nen­sen talál­ható országok több­ségét össze­köti. Útközben többször keresz­tezünk termé­keny folyó­völ­gyeket, ame­lyeket az Andok vízgyűjtő terü­le­teiről eredő folyók táp­lálnak (fotó­szünetek). Érkezés Arequipába, Peru második leg­na­gyobb városába éjfél körül, majd a szállodai szobák elfog­lalása (2 éj).
Megjegyzés: a húsvéti ünnepek miatt az arequipai Szent Katalin kolostor nagy­pén­teken zárva lesz, és az erede­tileg tervezett program szerinti láto­gatás erre a napra esett volna. A kolostor meglá­to­ga­tását úgy tudtuk megol­dani, hogy a csoport a szoká­sosnál egy nappal előbb elindul Nazcából, így ott csak 1, míg Arequipában 2 éjszakát tölt majd. Ezért várható ezen a napon késői érkezés, viszont a 2 éjsza­kás arequipai tartóz­ko­dásnak nagy előnye, hogy utasa­inknak még több idejük lesz akkli­ma­ti­zálódni a 3000 m feletti terü­letekre való megér­kezés előtt.

4. nap: Arequipa

Arequipa, az örök tavasz városa közel 6000 méteres hegyek lábainál fekszik. A város nagy ne­ve­zetes­sé­ge a Szt. Katalin kolostor, Dél-Amerika egyik leg­je­len­tő­sebb gyar­mati korból származó emléke. A hatalmas (100 m x 200 m) terü­leten fekvő, magas falak­kal körbe­vett épü­let­együt­tes valóságos város a város­ban, amely­nek meg­te­kin­té­se a turisták szá­mára egy­fajta idő­uta­zással ér fel.
Ezután a város egyéb ne­ve­zetes­sé­geivel ismer­kedik a csoport: kated­rális, mo­nu­men­tá­lis főtér, Jezsuita templom (melynek egyik kápol­nája olyan szép, hogy Arequipa Sixtusi kápol­nájának nevezik), Carmen Alto kilá­tópont stb.
Egy rövid sziesz­tát köve­tően uta­saink a követ­kező délutáni prog­ra­mokon vehetnek részt: egy helyi üzemben is­mer­ke­dés az alpaka gyap­jából készült textíliák előállí­tá­sával (az alpaka rend­kívül finom gyapjáról híres dél-amerikai teve­fajta), majd egy tipikus helyi piacon utasaink ízelítőt kaphatnak a perui zöldség- és gyümölcs­félék sokszí­nű­sé­géből, vége­zetül az arequipai Santuarios Andinos múze­umba láto­gatunk el (a múzeum fő látni­valói az Andokban felfe­de­zett, és napja­inkig igen jó álla­potban meg­maradt múmiák).

5. nap: Arequipa, Puno

Délelőtt sza­bad­idő, majd utazás az Arequipát Pu­nó­val össze­kötő ország­úton. Az Andok hegy­ségen át vezető vad­re­gé­nyes országút áthalad egy 4000 méter feletti hágón is (fotó­szünet). Szállás a Titicaca-tó partján fekvő Puno városában (1 éj)

6. nap: Titicaca-tó, úszó szigetek, Bolívia

Félnapos hajókirándulás a világ leg­ma­ga­sabban (3820 méteren) fekvő hajóz­ható taván, a Titicaca-tavon. Láto­gatás a nádból készült úszó szige­teken, is­mer­ke­dés az ott élő indi­ánok éle­tével. Fő tevé­keny­ségük a halászat, illetve az ajándék­tárgyak készí­tése, melyeket a turis­táknak árulnak.
Délután utazás autó­busszal a szom­szé­dos Bolí­viába, szállás a fővárosban, La Pazban (2 éj).

7. nap: Tiwanaku, La Paz

Délelőtt látogatás a La Paz környéki Tiwanaku rom­vá­rosban, mely az egyik leg­je­len­tő­sebb inkák előtti dél-amerikai civi­li­záció fővá­rosa volt. Délután vá­ros­né­zés La Pazban: indián piac, varázs­szerek piaca, ferences temp­lom, kated­rális, parla­ment, Hold völgye stb.

8. nap: Katamarán a Titicaca-tavon, Napsziget, Puno

Transzfer Chua kikötőjébe, onnan hajózás kata­ma­ránon a Titicaca-tavon. Bolívi­ához tartozik a tó leg­ér­de­ke­sebb szigete, a Nap­sziget, amely egy ősi le­gen­da szerint az Inka Biro­dalom szülő­helye. Láto­gatás a szigeten: inka kori emlékek, nádhajó-ké­szí­tés bemu­tatója, kézműves központ, is­mer­ke­dés a külön­böző láma­fé­lékkel stb.
Kora délután érkezés Copacabana kikö­tőjébe, át­ke­lés Peruba, majd to­vább­uta­zás a punói szállo­dá­ba (1 éj).


9. nap: Sillustani, Andahuaylillas

Egész napos utazás autóbusszal Punóból Cuzcóba az Andok fenn­síkon keresztül. Első prog­ramunk Sillustani meg­te­kin­té­se. A közeli Umayo-tó partján álló ősi, kerek alap­rajzú temet­kezési épít­mé­nyek Peru legfon­to­sabb törté­nelem előtti korból származó emlékei közé tartoz­nak. A követ­kező megállónk: Andahuaylillas (bájos andesi falu, temp­lomában gyönyörű fest­mények). Szállás Cuzcóban (3 éj).

10. nap: Machu Picchu (vistadome vonattal)

Egész napos kirán­dulás pano­ráma­tetős vonattal Földünk talán leglát­vá­nyosabb romvá­ro­sába. A vonat gyönyörű andesi tájakon halad keresztül. A végállo­mástól, a dzsun­gelben fekvő Aguas Calientes-ből kisbu­szokkal viszik a turis­tákat a 400 méterrel feljebb lévő rom­te­rület bejá­ra­tához. A vad­re­gé­nyes hegy­csúcsok, a mélyen alattuk kanyargó Urubamba folyó, a buja növényzet és a titok­zatos inka romok látványa minden perui köru­tazás csúcs­pontját jelentik.

11. nap: Szent Völgy, Pisac, Cuzco

Délelőtt kirándulás az Andok egy kanyon­szerű völ­gyébe, ahol az inkák szent folyója, az Urubamba folyik. A folyó­parti Pisac faluban láto­gatás a híres indián piacon (kü­lön­le­ges élmény). Vissza­útban Cuzcóba rövid is­mer­ke­dés néhány inka kori rommal: Tambo Machay (egy forrás fölé emelt kulti­kus épít­mény); Puka Pukara (a vörös erőd); Sacsayhuamán (cita­della Cuzco felett óriási építő­kö­vekből).
Cuzco az egykori Inka Biro­dalom fővárosa volt. Manapság Dél-Amerika mű­em­lé­kek­ben leg­gaz­da­gabb városának tartják, mely az inka kori emlé­keken kívül tele van a gyarmati korból szár­mazó han­gu­la­tos épü­le­tekkel. A vá­ros­né­zés fény­pont­jait a műkin­csekkel teli kated­rális és az inkák egykori Naptemp­lomának meg­te­kin­té­se jelentik.

12. nap: Lima, Trujillo

Transzfer Cuzco repülőterére, majd elutazás Limába. Megér­kezés után vá­ros­né­zés Peru közel 10 milliós metro­po­liszában. Megis­mer­ke­dünk a város két elő­kelő negye­dével (San Isidro és Miraflores negyedek), majd láto­gatást teszünk a híres Arany­mú­ze­umban, ahol a spanyol hódítás előtti idő­szak nagyon fejlett arany­mű­ves­sé­gének alko­tá­sait mutatják be. Ezen kívül kerá­miák, régé­szeti textí­liák, múmiák és fegy­verek is látha­tóak. A késő délu­táni órákban transzfer a repülő­térre, majd to­vább­uta­zás Trujillóba, szállás (2 éj).

13. nap: Chan Chan, Huanchaco, Holdtemplom, Trujillo

Egész napos ba­ran­go­lás Trujillóban és kör­nyé­kén. Első programunk: Chan Chan, a világ leg­na­gyobb vályogból készült rom­vá­ro­sának meg­te­kin­té­se (UNESCO vi­lág­örök­ség). A 20 négy­zet­ki­lo­méter terü­letű város a Chimu Biro­dalom fővá­rosa volt, az inkák 1470-ben foglal­ták el. Néhány évtizede egy részét rekonst­ruál­ták. A déli órákban ebéd és séta egy han­gu­la­tos óceán­parti halász­faluban, Huanchacóban. A falu nagy látvá­nyos­ságát a helyi nádból készült egy­sze­mé­lyes halász­csó­nakok jelentik (a halászok bemu­tatót is tartanak).
Észak-perui kirán­du­lásunk foly­ta­tá­sa­ként a 290x210 méter alap­te­rü­letű Hold­temp­lomot nézzük meg, mely több mint 1000 éve 50 millió vályog­tég­lából épült (értékes falfest­mények). Ezután Trujillo bájos óvá­ro­sá­val ismer­kedünk, mely tele van gyönyörű, a gyar­ma­ti korból származó épüle­tekkel. Főtere sokak szerint Peru legszebb tere.

14. nap: Sipán, Amerika Tutankhamonja

Utazás a Pánamerikai országúton Peru legé­szakibb nagy­vá­ro­sába, Chiclayóba. A közeli Sipán falu mel­lett, egy ősi vályog­pi­ra­misban fedezték fel 1987-ben egy moche uralkodó érin­tetlen sírját. Ezt a világ régészei a XX. század második leg­je­len­tő­sebb felfe­de­zé­sének tartják az egyip­tomi Tutankhamon fáraó sírjának felfe­dezése után. Az ásatási terület és a rekonst­rukciók megte­kin­tését követően Lambayeque városában meglá­to­gatjuk a 2002-ben meg­nyílt szu­per­modern múze­umot, mely a síregyüt­tesből elő­került temérdek kincset mutatja be rend­kívül látvá­nyos módon (sokan Dél-Amerika legjobb múze­umának tartják).
Ezután transzfer Chiclayo repülő­terére, elutazás Limába, transzfer a szállodába (1 éj).

15. nap: Lima

Délelőtt a limai vá­ros­né­zés foly­ta­tá­sa­ként a gyarmati korból származó szép óvárost nézzük meg: mo­nu­men­tá­lis főtér, kated­rális (Pizarro sír­ká­pol­ná­jával), városháza, Ferences kolostor a kata­kom­bákkal stb., majd a Régé­szeti és Antro­po­lógiai Múzeum megte­kin­té­sével búcsúzunk Perutól. A múzeum nagy­szerű össze­fog­la­lását adja a Peruban látot­taknak, kiváló leletek, makettek és illuszt­rációk segít­ségével.
Késő délután transz­fer a repülő­térre, elutazás egy nyugat-európai átszál­lással Buda­pest­re.

16. nap:

Érkezés Ferihegyre a kora esti órákban.

Utazás

A Budapest – Lima / Cuzco – Lima – Trujillo / Chiclayo – Lima – Budapest út­vo­na­lon me­net­rend szerinti repülőjáratokkal, Peruban lég­kon­dicio­nált autóbusszal, a Machu Picchu­hoz vonattal, Bolíviából Peruba kata­marán­on. (Megjegyzés: Cuzcóban a turistákat maximum 32-35 fős kisbuszokkal szállítják. Ezek ál­ta­lá­ban nem légkondicionáltak, de a nagy ma­gas­ság miatti alacsonyabb hőmérsékletek kö­vet­kez­té­ben erre többnyire nincs is szükség.)

Szállás

11 éjszaka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 1 éj (Naz­cában) jó 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 2 éj (La Paz­ban) 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, kétágyas, für­dő­szo­bás szobákban.

Ellátás

Félpanzió – 14 büféreggeli, 14 főétkezés (va­cso­ra vagy ebéd a 2. naptól a 15. napig – napi egy főétkezés).
Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben va­cso­ra, mert a tapasztalatok szerint ezt nem igény­lik az utasok. A repülőjáraton a Limába ér­ke­zés előtt szolgálnak fel vacsorát. Ugyan­akkor a Limából való hazautazás napján még egy ebédet biztosítunk utasainknak.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a 3 belső járatot is), a helyi autó­buszt, a vonatjegyet a Machu Picchuhoz, a hajó­je­gye­ket a Titicaca-tavon, a 14 éjszakai szál­lást reggelivel, a 14 főétkezést, a cso­mag­hor­dást, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat belépődíjakkal, valamint a helyi ide­gen­ve­ze­tők és a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­ költségeit.


További költségek: BBP biztosítás
Reptéri illeték: 119.000Ft/fő
Megrendelőlap
A megrendelés feladása előtt kérjük olvassa el a fizetési és foglalási útmutatót

Válasszon Turnust!IndulásIdőtartamÁr

TöbbletszolgáltatásokÁr
Egyágyas felár179.500 Ft
Az Önnel együtt utazók száma (Önön kívül) :  Kérjük irja minden Önnel együtt utazó nevét, címét, születési dátumát és útlevélszámát a megjegyzés mezőbe!
Az Ön neve:
Lakcíme:
irányítószám, város, utca, házszám
Születési dátum:
Útlevélszám:
Telefonszám:
Mobil vagy munkahelyi:
E-mail cím:
Utasbiztosítás:
Fizetés módja:
Számlacím:
Erre a névre írjuk önnek a számlát
Megjegyzés:
Kérjük írja ide kívánságait, valamint minden Önnel együtt utazó nevét, címét, születési dátumát és útlevélszámát
Az utazási szerződést elfogadom

Nyomtassa ki ezt az utazást!
Ajánlja ezt az utazást barátjának, ismerősének!
Peru - További utazások
Üzenetek

Ünnepi nyitvatartás:

December 29.-én 10.00-16.00

December 30.-án 10.00-16.00

December 31.-január 04.: ZÁRVA
>>>


KÖSSÖN UTAZÁSI

BIZTOSÍTÁST

ONLINE!

 

 


WORLD TOURS
UTAZÁSI IRODA

1113 Budapest
Villányi út 52.

Tel:+36-1-279-0075

+36-70-334-1133 (10:00-17:00)

E-mail:
worldtours@
worldtours.hu

Nyitvatartás: Hétfőtől - péntekig 10:00-17:00Árajánlatért kérjük
keresse e-mailben
vagy telefonon
Irodánkat!

 

 

 

 

  


Akciók - Partnereink - Rólunk - Foglalási útmutató - Linkcenter - Médiaajánlat - Hírlevél - Országleírások - Játék
2004 © Copyright Interfocus Kft.      Email: info@interfocus.hu      Programozás, design és hosting: Ensim.hu